Page:Sibu Congkan1139-樓鑰-攻媿集-30-12.djvu/52

此页尚未校对


攻媿集卷四十二

     宋   樓   鑰   撰

 內制

  擬進郊祀御札紹熙五年 案是年七月光宗禪位寧宗未嘗郊祀篇中有寖歴六

  年云云蓋在光宗未禪位時豫擬而事不果行

朕祗膺慈訓嗣守洪圖仰天地之儲休以綏四海賴祖

宗之垂裕寖歴六年欲涓長至之辰載舉親郊之禮膏

澤可占于農扈信盟久締于鄰歡汔可小康敢忘昭報

率由舊典無事虛文上萬壽于重親式嚴孝治均蕃釐