Page:Sibu Congkan1141-樓鑰-攻媿集-30-14.djvu/131

此页尚未校对


者至于五紀從兄編修景山始因太學舍選與教授兄

少虚同上紹興三十年進士第又三年而後鑰繼之大

率羣從中入上庠躡世科登朝行擁州麾皆兄為之倡

兄少有場屋聲一語不茍作遂以詞章聞于時由太學

正宗正寺主薄玉牒所檢討官樞宻院編修官守江隂

以治最聞自九江移武昌以疾奉祠而遂已矣門户不

競可勝歎哉遺文散失未暇㑹稡平日游戲為長短句

甚多深得唐人風韻其得意處雖雜之花間香奩集中

未易辨也其壻黄定之安道偶得殘藁遽鋟之版而求