Page:Sibu Congkan1142-樓鑰-攻媿集-30-15.djvu/104

此页尚未校对


像庋之閣上庶幾可久子為我記之鑰唶曰以繪事為

甘棠固他郡所無于浩穰膠擾中公餘豐豫雍容及此

非身兼數器之才寧能爾耶舉此一事可以知公之政

下轉而上聞天子之用公殆未艾也鑰祖父宣和中嘗

以徽猷閣直學士為守遺像在諸公間慮其久或失眞

謹以家藏寫照因託公是正之併書始末以塞公命

  慈溪縣董孝子廟記

慶元二年某月甲子慶元府慈溪縣重修董孝子廟成

邑令朱君堂求記于郡人樓鑰以傳記圖經參攷之孝