Page:Sibu Congkan1142-樓鑰-攻媿集-30-15.djvu/135

此页尚未校对


時見普安郡王倡和動盈卷軸王聖性高邁學問夙成

篇章璀璨屬聨尤工其間理趣精深非若文士徒為華

藻而已紹興三十二年孝宗受内禪而令衿不及見矣

一子子覺以御書詩二軸裝潢以進孝宗復親灑翰墨

題其一云朕在藩邸令衿以宗室老奉朝請時有唱酬

子覺今標軸來上想清芬之如在復書賜之其一云此

卷皆朕與令衿唱和詩令衿亡矣覧之愴然先是祐陵

朝諫官江公望以抗直敢言有重名于時而又學佛超

詣每謂與吾道合令衿舊與之相好得其四書俱是理