Page:Sibu Congkan1142-樓鑰-攻媿集-30-15.djvu/47

此页尚未校对


崔府君為護國顯應公且言府君貞觀中為相州滏


令再遷蒲州刺史史失其名在滏陽有愛惠民為立祠

後因葬其地咸平二年始賜府君之廟而京師北郊及

郡縣奉之如嶽祠至是因民之所信嚮而封崇之故詔

曰惠在滏邑恩結蒲人又曰按求世系雖史逸其傳尸

祝王官而民賴其德使果為子玉與伯淵安得謂史逸

其傳歟元符二年即舊號封王大觀賜廟額政和賜冠


冕七年加封䕶國顯應昭惠王宣和三年郡守韓景朝

辭承上命葺治祠曰敷靈觀曰顯應且按舊碑為之記