Page:Sibu Congkan1142-樓鑰-攻媿集-30-15.djvu/49

此页尚未校对


是日上升禁庭皆設齋醮北人之寓居者是日亦必至

乾道六年遣使賀金國正旦臣以假吏從行過磁使


介而下相率望拜于驛中蓋往來者必致敬行則先禱

于西湖之祠歸則潔羞以謝之臣謹摭其始末之實為

記而又播以詩云


惟漢之司農兮著遺愛于桐鄉使葬我于桐兮必他時

之奉嘗繄神之仕兮于滏之陽惠及斯民兮久而愈彰


擢刺河中兮任河北之採訪生則祠于舊邑兮歿又冢

于其旁神之既遠兮雖尊以姓而逸其名神之威靈兮