Page:Sibu Congkan1142-樓鑰-攻媿集-30-15.djvu/65

此页尚未校对


有秀士為時而出者侯于是時勤撫以致其庶尚儉以

益其富闢庠序以教之後來者又能繼此將寖復承平

之盛而賢能以興實自侯發之侯名正功四明人承甫

其字也

  真州修城記

眞之為州未遠也自唐永淳中始析江都置永正縣南

唐為迎鑾鎮皇朝乾德二年升建安軍大中祥符六年

以聖像一鑄而成遂以名州而實當江淮之要㑹大漕

建臺江湖米運轉輸京師嵗以千萬計維揚楚泗俱稱