Page:Sibu Congkan1142-樓鑰-攻媿集-30-15.djvu/86

此页尚未校对


攻媿集卷五十五

     宋   樓   鑰   撰

 記

  麻姑山顔魯公祠記

顔魯公嘗為撫州刺史至今有南城縣麻姑僊壇記南

城今屬建昌軍郡人祠公于僊都觀中曽南豐一記論

公之風節備矣正平張公戒又發明邪正禍福之説尤

為著明張南軒已謂無可言者于是糸之以辭使祠者

歌之以侑神然則後來者可無作矣慶元六年觀遭火