Page:Sibu Congkan1143-樓鑰-攻媿集-30-16.djvu/42

此页尚未校对


曰子之言有理勉旃其以此記之

  錢塘縣廰壁記

錢塘古都㑹繁富甲于東南高宗南巡駐蹕于兹歴三

朝五十餘年矣民物百倍于舊負郭二邑事體寖重他

郡邑莫敢望紹興二十七年有旨錢塘仁和比開封祥

符兩赤縣中書擇才授任秩滿許以陛擢于是選任又

重仁和乃錢塘之分故錢塘爲尤重焉舊治在錢塘門

内尋入景靈禁籞乃以華嚴僧坊故址爲之在國庠之

西南邑鉅事叢才者或病之紹熙二年宋君价始至興