Page:Sibu Congkan1143-樓鑰-攻媿集-30-16.djvu/65

此页尚未校对


用位置無法率委于郡治廊廡滯壓朽腐兵氣不揚君

既親行都試以作其勇且曰兵不犀利與空手同甲不

堅宻與袒裸同是非置之高爽之地民居多茅茨萬一

延燔則又將埃滅而無餘矣乃度基于郡之西北虛曠

幾百餘丈繚以周牆阻以深溝計工與材以聞于朝有

旨下總司幹金糓以濟其須淳熙十五年八月庀役不

閱月告成爲屋若干楹廳事居中置樓于門兩廡翼如

也使君爲政抑可謂知所先後文事武備無有不及者

足以爲保障矣荆門多古跡義勇之士服習教法持利