Page:Sibu Congkan1145-樓鑰-攻媿集-30-18.djvu/139

此页尚未校对


 盡入漁樵閒話悵望倚層樓紅日無言西下右離亭燕

  跋元豐八年進士小録

先祖少師以是年登科為三等第十人建炎中金兵至

四明諸父倉猝避難室廬遭燬故物一不遺章公擇申

公子也實為同年生其孫澥與鑰同登隆興元年進士

科家蔵此書至紹熙改元始得傳録以篤年契以示後

人是時當泰陵在諒闇貢闈既試而火時有狀元焦之

謡已而果然嘗聞之長老焦之文精而麗亞魁劉公之

文渾然天成主文争或不勝則曰魁恐終非逺器焦竟