Page:Sibu Congkan1145-樓鑰-攻媿集-30-18.djvu/91

此页尚未校对


時傳送無令邀難減剋無家屬者官給口糧合歸法者

侯處㫁之時給與酒食小罪逐旋決遣大罪窮究其情

無致淹延以稱朕意蓋又加詳矣自是每嵗首夏下詔

恤刑遂為定制真宗大中祥符仁宗慶歴皆有詔㫖而

條約大率如開寳雍熙之詔乃知此二敕書實本朝之

家法累聖遵行尤以炎蒸為念肆我主上當盛暑時臨

軒疏決分命諸道慮囚悉如故典至開禧二年復因論

囚又命提㸃刑獄使者仲冬巡歴如仲夏之法每嵗必

再舉行又命御史劾其不䖍者欽恤之恩又益廣矣鈞