Page:Sibu Congkan1146-樓鑰-攻媿集-30-19.djvu/144

此页尚未校对


建炎三年此邦兵燬最酷舊物幾無存者待制仇公

得此碑于蓁莽中重刻之而或毁焉僅存其額識者深

惜之貳卿李公以臺省舊徳来臨政成多暇訪得墨本

新知繁昌縣玉牒善潼素工小篆專以屬之輦石其家

臨視摹刻漫者闕之以成此一段奇事使裴公之政陽

冰之筆與公之名俱傳又俾鑰書其後亦預有榮焉按

東武趙明誠徳甫金石録此碣又有八分書者今不知

所在矣貳卿名景和九江人也

  為趙晦之書金剛經口訣題其後