Page:Sibu Congkan1146-樓鑰-攻媿集-30-19.djvu/156

此页尚未校对


巳見于此詩伏讀為之三歎

  跋王如晦文卷

開禧二年下元前二日王周伯垕示余以巨軸曰此曾

大父朝議少時場屋之文也大父滁州藏之贈告箱中

余曰周伯妙年固非漢之老人而余年七十及識君之

曾大父于少時余與表兄中書陳舍人安行俱汪出生

長外家舍人幼孤侍母以汪氏為歸余十嵗時見舍人

取朝議之女外祖少師待朝議如姻家往来無時後六

年而朝議亡外祖銘其墓而仲舅尚書為之文紹興三