Page:Sibu Congkan1146-樓鑰-攻媿集-30-19.djvu/23

此页尚未校对


忍貧如鐵石者是生道原坡公亟稱之所謂古君子即

凝之也司馬公通鑑一書賴道原為多其子壯輿亦奇

士坐客問此詩本末因為道此

  跋嘉祐二年進士小録

鑰曾大父登治平二年乙科大父登元豐八年丙科近

嵗傳得小録又因併録紹聖二年者大率與今小異今

又見此書四者俱以前一葉盡録雜事而此又分試題

為三等殆不可曉同年生無分職姓名下每事輙容一

字事之因革類如此不能詳攷矣是嵗得名士十五六