Page:Sibu Congkan1146-樓鑰-攻媿集-30-19.djvu/92

此頁尚未校對


今制不侔者已十餘條又嘗見嘉祐二年章衡牓東坡

兄弟小録與焦牓者不殊今始見王盛二家金花帖子

及綾本小録前此真未聞也諸公跋語如載知舉家諱

私忌等外若韻腳明主空一字案此下有脱落字句詩限六十字

以上成論限五百字以上成皆與今小異今止書第一

人此直書狀元外氏書其母之封五十人貫開封者三

十七人不應如此之多按端拱二年有㫖國子監生竝

須品官子弟開封府有户貫者充豈以此故士子多用

開封貫耶貫建州者二人一日建寧軍一日建州書事