Page:Sibu Congkan1147-樓鑰-攻媿集-30-20.djvu/10

此页尚未校对


 流沙也梁天監元年遣使朝貢獻瑪瑙鍾後或嵗再

 三至或再嵗一至

 中天竺國一名身毒天監初其王屈多遣使獻瑠璃

 唾壺等

 師子國大通元年其王迦葉伽羅訶黎邪使使貢獻

 北天竺國天監三年遣使朝貢

 渇盤陀國于闐中小國也中大同元年始通江左遣

 獻方物

 武興蕃國本仇池天監初封武都王後以為東益州