Page:Sibu Congkan1147-樓鑰-攻媿集-30-20.djvu/11

此页尚未校对


 滑國車師之别種天監十五年其王厭帶夷栗陁遣

 使獻方物

 波斯國中大通五年始通江左遣使獻佛牙

 百濟國東夷三韓馬韓有五十四國百濟其一也天

 監十一年遣使朝貢

 龜茲國西域之舊國自晉渡江不通天監元年遣使

 朝貢

 倭國武帝進其王武為征東大將軍

 因古柯國案梁書及南史竝作周古柯國此因字似誤呵跋檀國胡密丹