Page:Sibu Congkan1147-樓鑰-攻媿集-30-20.djvu/16

此页尚未校对


也況龍眠好臨古名畫如張僧繇善神李將軍海岸圖

呉道子韓幹者尤多晉天福中胡嚴徵臨道子善神亦

曾榻木澹巖張公右丞達明龍眠之甥亦言伯時于前

人遺跡靡所不叩則元帝之畫當是其所臨者貞觀開

元等印髙下匀布如出一時貞觀既在御府不應百濟

之下書顯慶四年滅又内殿圖書内合同印集賢院御

書等雖皆是李後主印然近世工于臨畫者偽作古印

甚精玉印至刻滑石為之直可亂真也姑罄所聞更俟

博識之士訂之噫龍眠之筆在今日誠不易遇欽甫寳