Page:Sibu Congkan1152-樓鑰-攻媿集-30-25.djvu/48

此页尚未校对


欣然聽納曾未周嵗復有此除貴戚預政公私两失臣

未敢具草時權給事中莫濟亦封還御筆遂俱與外祠

九年除知建寧府再辭不許中道引疾提舉江州太平

興國宮天下愈髙之淳熙元年除右文殿修撰説罷召

為敷文閣待制兼侍講六月兼權兵部侍郎八月兼直

學士院上嘗稱公持重不迎合無附麗除兵部侍郎兼

侍講進太上尊號詔草上曰此文難于言而温純典雅

無一字可議公奏初上光堯之號臣已預議庚寅之詔

亦出臣手上愕然曰前詔亦卿所草耶兼太子詹事嘗