Page:Sibu Congkan1153-樓鑰-攻媿集-30-26.djvu/123

此页尚未校对


夫妣葉氏馮氏俱封孺人贈碩人公葉出碩人石林先

生從兄之女也公承家訓少有場屋聲入太學再預薦

連丁内外艱淳熙八年以南省第六人登甲科授從事

郎平江府觀察推官樞密丘公崈為守屢以職事爭辯

丘公或憑怒折之公退立屏息俟其少霽執論如初至

于再三竟不能奪自爾公所書擬望而許之樞密羅公

㸃以浙西提舉兼府事舉兩司事無大小悉以屬公行

荒政修水利決積訟皆公左右之除主管尚書吏部架

閣文字再嵗遷國子正日進諸生問難經史而嚴私謁