Page:Sibu Congkan1153-樓鑰-攻媿集-30-26.djvu/30

此页尚未校对


  寶謨閣待制獻簡孫公神道碑

開禧三年嵗在丁卯余以衰疾引年幸而得謝因自念

以凡才叨近列一時同朝多君子寮投閒以來相忘道

術遂隔死生者多矣忽得故吏部侍郎孫公從之之子

新瑞金西尉鐩之書寄示從之行述且曰先公不幸薨

慶元五年四月之丁丑葬未有銘因仍八九年重不

幸二兄俱蚤世凜然門户之託惟先友有以碑于隧道

以恵顧九京以少贖不孝之愆余執書以泣曰方公之

薨余方遭嚴譴不得致生芻于前已而又自遭内艱憂