Page:Sibu Congkan1153-樓鑰-攻媿集-30-26.djvu/32

此页尚未校对


三子公居長次逄年終上猶令季逄辰終袁州守俱中

儒科里人有三傑之稱公生于紹興五年時方俶擾學

士解散公就學雖晚而資實俊邁課藝頴出父祖竒之

自弱冠三薦于鄉隆興元年擢進士第調左迪功郎郴

州司户參軍乾道四年校試長沙場屋喧動同列踰垣

避之公諭以義理衆方帖息尚書沈公介為帥給事黄

公鈞領漕計相與愛敬沈公留寘幕府御吏剛嚴無敢

迕其意者公自以受知之深知無不言未始一語詭隨

始若難合終必垂聴豪民匿罪越訴捕之不獲吏執其