Page:Sibu Congkan1153-樓鑰-攻媿集-30-26.djvu/60

此页尚未校对


賢科親書桂枝坊以表具廬士益知勸政聲上聞有旨

都堂審察以少師得疾而歸既遭外艱士民莫不借留

匍匐奔慰縞素盈門公性至孝居喪盡禮手書華嚴法

華等經以伸冥報免喪爲江東提舉司幹辦公事嘗易

淮東已而復舊淳熙十二年以舉主改宣教郎知衢州

西安縣十六年光宗覃恩賜銀緋縣當舟車之衝號難

治公以學道愛人自任不可干以私有騰謗者不爲動

巨室買地爲塋域發地遇石復索元價公曰設得金將

誰歸守督賦峻厲公不忍施一箠課亦不乏親閲案籍