Page:Sibu Congkan1154-樓鑰-攻媿集-30-27.djvu/151

此页尚未校对


言下筆成章魏公奇之未習聲律以古體著雪賦甚工

三十年取應授承節郎監潭州南嶽廟夀皇登極轉保

義郎隆興二年以鎖試登丙科改授左承務郎監建康

府糧料院郡委受輸庾吏以壓案銀來公正色叱去盡

革宿𡚁俾自概量邦人已稱之有民田在大江中流訟

久不決官吏憚風濤之險無親臨者率不得其實公輕

舟徑至田所訪之耆老曲直始明帥閱其辭稱奬不已

疑獄多以屬公仍兼領獄掾帥漕交薦秩滿調知武進

縣訟牒填委剖析如流落筆精當老胥聳服縣為士夫