Page:Sibu Congkan1155-樓鑰-攻媿集-30-28.djvu/145

此页尚未校对


䕶孤嫠不一而足仲兄不勝先公之䘮五十而終鑰益


孤露上奉慈母以及二嫂下領諸弟從子幸不失雍熙

之軌猶可樂也不幸丘嫂又亡矣哀哉兄卒于隆興元


年十月丙子以十二月庚申葬于奉化縣長汀先祖冢

舍之側嫂卒于慶元六年七月辛巳嘉泰改元得吉卜

于禽孝鄉白石里徐隩之原二年二月甲申諸孤遷兄


之藏以三月丙午朔奉夫人之柩合焉先葬泣以請曰

渢滌不天父之葬不及銘今䘮吾母忍死竭力以襄大

事惟潛徳懿行叔父知之爲詳請併登之石鑰亦爲之