Page:Sibu Congkan1155-樓鑰-攻媿集-30-28.djvu/15

此页尚未校对


赴添差通判明州公未嘗厯州縣而曉暢吏事通練人

情如素宦者時嗣秀王出鎮多以郡事委之公亦盡心

禆贊相得甚歡八年太上皇帝時以皇太子尹京妙選

寮宷除公臨安府推官尤被眷奬未幾隨府罷出知嚴

州年未四十初試畿輔為治得寛嚴之中吏民安之尚

書張公枃亦以妙年為别駕俱敏于政庭無留事至今

相與如兄弟然錢塘江岸為風濤所壊大興工役公進

錢萬緡石版五千片以佐其費朝廷嘉其不擾而事辦

特轉一官以寵之淳熙元年秋丁忠靖憂執喪盡禮號