Page:Sibu Congkan1155-樓鑰-攻媿集-30-28.djvu/42

此页尚未校对


高中大夫望最偉而不究于用伯濟守家法有隠德不

務進取鄉人亦罕識其靣故其二子能振發如許鑰晚

出及拜監嶽下風而隨侍游宦在都下嘗見其二子而

聞伯濟之賢獨未之識既而奉祠里居慶元四年二月

壬申聞伯濟之亡因往弔之二子一日率諸季泣以請

曰先君雖不及定交而託契已數世先君嘗卜通逺鄉

金谷里銀山之原去祖塋二里而近將以九月丙午襄

大事願有以銘君諱楫伯濟其字也莊重剛簡幼不喜

嬉戲從濟南劉壽夫學凜如成人扃户誦書率至夜分