Page:Sibu Congkan1155-樓鑰-攻媿集-30-28.djvu/67

此页尚未校对


君既葬而遲之弔安人之喪又哭踊以請余于君有連

又以齊年相好尚何辭惟張氏自仲以孝友稱衣冠代

不乏人永嘉南渡始居于呉五季之亂避地東來有官

于四明者因家焉君之曾大父綸累贈宣奉大夫大父

寅贈朝散大夫父邦彦政和二年繇太學上舍擢進士

第官左朝散郎贈朝議大夫自叔祖宏舉經明行修為

吏部郎遂為鄉之望族君諱祖順和卿其字也生七歲

而孤當紹興十四年以朝議致仕恩補將仕郎性資明

悟執喪如成人長從鄉先生僉判沈公銖游沈公愛之