Page:Sibu Congkan1155-樓鑰-攻媿集-30-28.djvu/84

此页尚未校对


聲一日褏長箋臨門倒屣迎之貌甚偉文甚工與之語

纚纚可聽而忘倦也又六年過余于外府求跋其大父

詩卷比余投閒里居故人罕不見者獨光逺未能相過

已而聞其病遂不起寔慶元四年七月丙辰也六年諸

孤將以四月丁酉葬君于鄞縣之通逺鄉建隩南山其

次子踵門以銘爲請手編先集列載行實粲然可觀余

既哀光逺之不遇愛其子之克家遂屬筆焉惟安氏系

出唐忠義傳金藏五代後唐中書門下平章事金全之

後國朝勲籍節度留後守忠即君之九世祖司徒忠果