Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/140

此页尚未校对


淵祖君任有鄉行父知柔嘗居瑞安之樂善里里人稱

樂善先生君仕升朝贈承事郎母張氏贈孺人兄黔有

聲上庠君性穎悟承父兄之訓博學强記自經子百家

之書皆手自校定音訓句讀一一不苟以是文亦日進

援筆立就不為艱深之辭紹興三十年入太學乾道五

年登進士科授左迪功郎福州連江縣主簿丁母憂服

除再調台州司户參軍闗陞從事部淳熙十二年為髙

郵軍軍學教授改宣教郎知福州寧徳縣主上覃恩轉

奉議郎賜緋衣銀魚慶元改元年勞轉承議郎三年以