Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/42

此页尚未校对


恩轉授承事郎慶元三年轉宣教郎知濠州鍾離縣五

年轉奉議郎以疾卒于縣治十月四日也享年四十有

九娶魏氏丞相文節公母弟知寧國府涇縣梠之女封

孺人男一煓女二長許嫁迪功郎新黄州黄岡縣尉司

馬遂三年九月乙酉葬君于縣之豐樂鄉東山唐家隩

之原從治命也初姜氏之富甲于京師而喜延名儒以

立家塾宣奉記覧多聞教子弟尤力兵火流離貲財蕩

盡銖積寸累以立門户雖事力不及上世之一二而儒

風寖昌矣宣奉之弟諱濤始登科于紹興十二年終諸