Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/66

此页尚未校对


清人以爲似文惠而與魯公真有冰玉之譽出門軸折

此識不識所共嘆也開禧三年君之二子踵門泣曰先

君之葬時兄弟穉幼未及銘墓念不可以無傳又以通

判贑州袁君燮所作行状爲請余尤哀其意爲之銘銘

人之生子惟恐不敏敏而好學乃善之盡既敏而學又

或恃才浮躁衒露爲身之災猗歟洪卿實具才美蚤冠

儒科一日千里抗志逺古力行在躬文惠是似清如魯

公天胡不仁蘭摧玉折二親俱存共姜守節有子競爽