Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/70

此页尚未校对


手不釋卷或忘寝食夫人時其寒煖不以俗務累其心

及其亡也治葬送撫諸孤益謹家政米鹽靡宻井井有

條平居凝重語笑不輕發闔門㡬百口内外肅然嵗時

姻族㑹聚始假借顔色雖諸院子弟亦知敬憚苟有過

惟恐夫人聞之性明淑曉文義旁通醫卜之說又善攝

養少病疾年七十忽得疾遂不可為寔開禧三年二月

戊午也二子之邵之翰二女長適甥王蒼舒次即槩也

孫男四人大成大卞大方大應女二人長許嫁蒼舒之

子将仕郎簡次尚幼将以五月甲申祔于雙鴈鄉蓮峯