Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/73

此页尚未校对


巖見其學行吏事詞采翰墨動輒過人與之定交問其

家世始知其父雪齋先生之賢甚悉方與四方士友期

季和以逺到開禧二年二月二十三日将赴邵武貳車

忽一疾不起遂以朝奉郎致仕識與不識莫不痛之三

年十月二十五日其母太孺人張氏繼卒于家季和之

兄應符遣其子祖祐來見余曰祖父雪齋之亡季父嘗

持故國子録沈君煥所状行實乞銘于晦菴朱公公許

以銘曰古所謂志士仁人今復見之恨不及展龎公之

拜銘文見屬其何敢辭既而公亡迄不果銘今不幸祖