Page:Sibu Congkan1157-樓鑰-攻媿集-30-30.djvu/15

此页尚未校对


之既往㑹應天塔壤或請捨去師曰非我尚誰為耶塔

成始行未㡬復住能仁隆興改元趙公侍郎出守四明

命主報恩兵燹之餘前人相繼興造凡所未備者如鍾

經一臺等處皆師所建軒敞宏大遂為一城蘭若之冠

乾道六年退居小溪之彰聖明年滎陽郡王又起住瑞

巖居山㡬一周星闢舍宇以安衆開山田以足食又建

圎通傑閣輪奐甚美皆師餘事也大參范公請師于雪

竇自得暉公歸自淨慈乃請以雪竇還之復居瑞巖淳


熙八年八月十三日感微疾謂弟子曰毋以藥石累我