Page:Sibu Congkan1157-樓鑰-攻媿集-30-30.djvu/26

此页尚未校对


年皇子魏惠憲王請住香山七年參政范公移主報恩

十年遂歸西山為終焉計十一年雪竇虚席衆皆以師

為請師念明覺知覺道場勉為起廢一住八載所在道

俗歸仰至是尤盛隨力葺理内外一新紹熙二年謝事

止于寺之東庵太守林公枅稔聞道價命師再住不從

必欲識面既見問道終日致請益堅力辭而歸三年七

月乙未示疾己亥親筆遺書晦日以道具抄録八月哉

生魄夜分戒其徒曰吾行矣送終其務簡約勿用素服

哀慟言訖書偈趺坐而化時暴雨疾風震動山谷人尤