Page:Sibu Congkan1158-陸九淵-象山先生全集-10-01.djvu/61

此页尚未校对


  子之學同歸一致不容有毫髮之疑矣今因補

  刻象山全集附刻是辯俾求象山之學者則焉

  荆門州儒學正閩尤溪廖恕謹識

嘉靖己未秋九月吉旦