Page:Sibu Congkan1162-陸九淵-象山先生全集-10-05.djvu/99

此页尚未校对


古有𨼆者在其上累徴不就人號徴君因以名山山

麓有寺曰資國猶藏其立寺時帖乃雄石鎮帖也字

體結宻行筆有法非今時吏書所及年曰龍紀元年

仍書𡻕次已酉亦不𩔗今時文侈官曰鎮遏使侍御

史簽書者曰押衙兼副将印曰信州雄石鎮本末記

文乃正篆不繆疊今其地屬貴溪史傳所記故老所

傳皆未嘗知有雄石鎮鄕人常言永㤗二年置貴溪

考之唐史貴溪之建在永㤗元年而次年爲大暦元

年然大暦改號在長至日是永㤗嘗有二年矣建議

至巳立渉两年亦事𫝑之常置縣之年尚傳至今龍