Page:Sibu Congkan1163-陸九淵-象山先生全集-10-06.djvu/134

此页尚未校对


生未及著書若塲屋之文與朋友往來論學之書則

傳録者頗衆其餘雜著古律詩墓誌書啓序䟦等門

人方且編次将以十二月乙酉葬于鄕萬石塘謹書

其行實之大槩以求誌於當世之君子淳熈七年

一月旣望弟某狀

  吳公行狀

公諱漸字徳進姓吳氏舊名興仁字茂榮以舊字行

其先自金陵徙家臨川今㡬百年矣曾大父嗣宗大

父景章父萬右迪功𭅺致仕兄弟三人公居次少隨

伯氏從學於江公匯江為鄕先生從㳺多老成𪧐學