Page:Sibu Congkan1163-陸九淵-象山先生全集-10-06.djvu/136

此页尚未校对


到省皆以其子姪或門人與舉送願公表率親舊敦

勉以行公往來超然殊不以得失介意或以特奏名

留之公曰吾來此𦕅復爾耳不䏻乆也謝之竟歸日

率諸子讀書以自娛樂其聲洋洋踵門者未及見已

為之起淳熈十年六月朔以疾卒享年六十鄉閭莫

不惋惜公性孝事親左右無違見老者雖賤必敬慈

祥愛物力𠩄及者螻蟻蛙蚓之難亦必免之其謙恭

不競人皆以為不可及至有不當其心引義正色堅

勇亦不可奪家甚貧自奉甚薄唯祭祀賔客則致其

豐鮮公在郡庠以行藝推為前廊居無何輙逡廵辭