Page:Sibu Congkan1164-陸九淵-象山先生全集-10-07.djvu/2

此页尚未校对


象山先生全集卷之二十八

 墓誌銘

  黄氏墓誌銘

淳熈庚子三月八日梁君世昌以書抵予言⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼室黄

氏将葬以李君蟠狀來乞銘余未嘗銘墓抑銘墓非

古惟孔悝𪔂銘見戴記則衛侯䇿書曰予汝銘墓之

有銘柳子厚謂始於公室用碑以葬其後子孫因銘

徳行如此則非公侯不得有是然郭林宗不過嘗給

事縣廷其葬也刻石立碑蔡邕為之銘是則東漢時

銘墓已無限制今人力能辦者必銘其墓余滋不恱