Page:Sibu Congkan1165-陸九淵-象山先生全集-10-08.djvu/45

此页尚未校对


子之言不𩔖𥘉讀論語即疑有子之言支離先生生

而清明不可企及有如此者他日讀古書至宇宙二

字解者曰四方上下曰宇徃古來今曰宙忽大省曰

宇宙内事乃巳分内事已分内事乃宇宙内事又甞

曰東海有聖人出焉此心同也此理同也西海有聖

人出焉此心同也此理同也南海北海有聖人出焉

此心同也此理同也千百世之上有聖人出焉此心

同也此理同也千百世之下有聖人出焉此心同也

此理同也乾道八年登進士第時考官吕祖謙能

先生之文扵數千人之中他日謂先生曰未甞欵承