Page:Sibu Congkan1167-陸九淵-象山先生全集-10-10.djvu/105

此页尚未校对


孔子又名大道曰中庸庸者常也日用平常也孟

 子亦謂徐行後長即堯舜之道又謂以羊易牛之

 心足以王先生諄諄爲學者剖白斯㫖深切著明

 而學子領㑹者寡簡不自揆度敢少致輔翼之力

專叙如右

開禧三年丁𫑗秋九月庚子撫州守括蒼高商老刋

先生文集于郡庠

 䟦云洙泗之教憤悱啓𤼵鄒魯之書困衡作喻此

學乆矣無傳獨𧰼山先生得之千載之下最爲要

 切是以聽其言者𩔗多感𤼵書曰惟文王之敬忌