Page:Sibu Congkan1173-洪適-盤洲文集-12-06.djvu/85

此页尚未校对


猿鶴後先行水所窮雲容萬狀野亭蕭然可以坐而

看之曰雲起西户常𨵿雉兎削跡合而命之曰盤洲

吾朝而出暮而歸非有疾大風雨不廢也哉或曰是

洲近在城隅而人莫有知者豈天墜地藏𩔰晦自有

時耶吾應之曰君未辦知昔者事吾亦莫能言方椔

篠堙翳樵蘇之所不顧牛羊之所不履獨魚得其樂

烏鳶鳬鴇習其幽且閴爾吾杜𨵿休老無膏腴以蠧

其心無筦弦以蠱其耳天其或者遺我爲終焉計以

兩地視𩀱溪孰輕孰重亦能從吾游乎乾道壬辰

月十日盤洲老人洪景伯記