Page:Sibu Congkan1174-洪適-盤洲文集-12-07.djvu/40

此页尚未校对


之錢糓善後是圗

   謝賜隆興二年暦日表

㤗階陳六符之經(⿱艹石)稽要說玉燭調二年之暦誕布

新書賜札爲榮開編有考中謝竊以驗之天道則有

分至啓閉之叙施之人事則有析因夷隩之冝明主

求端南向謹中星之𠉀疇人失閏西流差大火之𨇠

課宻奏篇統元貽憲恭惟

皇帝陛下徳參穹壤政法隂陽行夏之時不爽孟陬

之紀紹尭之後復修暘谷之官荐居正以次春始歸

餘而成歳臣例叨頒朔未𫉬朝正名玷穡臣義實慚