Page:Sibu Congkan1177-洪適-盤洲文集-12-10.djvu/12

此页尚未校对


大統元年爲貟外散𮪍侍郎周文引爲記室及河橋

之勝而封平昌縣子是年有陟岵之憂起爲太子舎

人遷膳部轉右丞加持節撫軍將軍大都督通直散

𮪍常侍轉吏部郎中龍驤將軍然後改伯臨淄繼除

黄門侍郎拜車𮪍將軍儀同三司散𮪍常侍遷吏部

尚書然後賜姓宇文于謹南伐以爲行軍長史謹多

其才求與通籍然後更萬紐于之姓江陵旣平乃加

驃𮪍大將軍開府儀同侍中進公爵而夲傳云封姑

臧縣子累遷右丞吏部郎戸部長進驃𮪍儀同賜宇

文及萬紐于姓進封伯轉吏部長奪哀復位從于瑾