Page:Sibu Congkan1179-洪適-盤洲文集-12-12.djvu/114

此页尚未校对


事詣

闕且對適文安知平江府引嫌當避乃移節江東嘗

奏論役事其略曰

元祐旨揮合役坐閑人户不及三畨處令雇募蘇軾

謂聖恩欲使百姓空閑六年是以紹興二十六年

旨歇役六年者與白脚同行之數年下户得以寬佚

間者宣州守臣有請欲不候六年再差上户有司誤

以歇役六年之文衝改下户畏避多致流徙蓋上户

稅錢有與下户相去十百倍者必俟差遍下户則冨

家經隔數十年方再執役臣守徽州以婺源一縣言