Page:Sibu Congkan1191-楊萬里-誠齋集-32-07.djvu/150

此页尚未校对


杏断腸紅岷峨二妙貽双璧萬丈光芒照病翁   嘉定元年春三月男  長孺 編定

   端平元年夏五月門人羅 茂良 校正
誠齋集巻第二十八終