Page:Sibu Congkan1199-楊萬里-誠齋集-32-15.djvu/102

此页尚未校对


以先師相先生銘詩授簡於退休之野人其禮若

施之於所尊其意若惟恐其辞避者一何禮之踰

憂之過也某先師相之老門生也某而辞避將誰

諉乎且某受先師相之恩竊意伯仲間亦未必盡

知也某何忍辞避哉某自乾道庚寅為邑於洪之

奉新是時年四十有四矣自張魏公先生薦試館

職而不克就至是知己希矣自分老死州縣矣庀

職六閱月忽有命自天擢某為國子博士蓋先師

相薦之 孝宗皇帝而用之也嗟乎宰相之不敢

薦士乆矣况敢用之乎彼其所以不敢薦用人士